Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(08:12 | 21/08/2019)

Sáng ngày 20/8, Hội nghị trực tuyến với Trung ương về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/WT của Bộ Chính trị khóa XII. Tại điểm cầu Trung ương, do đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì (cùng 63 điểm cầu). Tại Kiên Giang, có 06 điểm cầu cấp tỉnh và 15 điểm cầu cấp huyện, điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh (Văn phòng), do đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Văn phòng cùng tham dự.


                                                   
  Quang cảnh tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.

 

Thực hiện Chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cũng như mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức.

Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị với các nội dung cụ thể. Nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; nhiều cấp ủy thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05. Phát huy, nhân rộng mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện Chỉ thị 05, Kiên Giang đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực như: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự”, “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tết Quân - Dân”, “Tất cả cán bộ, đảng viên mỗi tháng dành từ 01-02 ngày giúp dân thực hiện những phần việc xây dựng nông thôn mới”. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thông qua các mô hình, điển hình tiên tiến.

Hằng năm, công tác biểu dương, khen thưởng được cấp ủy cơ sở quan tâm, gắn với các phong trào thi đua, các đợt thi đua chuyên đề của địa phương, đơn vị, ngành với các hình thức phong phú như: Tổ chức gặp mặt, giao lưu hoặc lồng ghép trong các cuộc hội nghị tổng kết xây dựng Đảng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan và các tầng lớp nhân dân, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương.

Tuy nhiên, công tác triển khai, quán triệt chuyên đề của từng năm chưa thật sự hấp dẫn và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội; công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền gương điển hình “người tốt việc tốt” chưa được đầu tư nhiều. Từ đó, chưa đạt được ấn tượng sâu sắc, chưa thực sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về những việc làm tốt; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời. Do đó, một số cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống không được phát hiện sớm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến kỷ luật hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các Nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác tổ chức, cán bộ; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng, toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan trong việc học tập và làm theo Bác; tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng. Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, thiếu quan tâm, triển khai hình thức; Ban Tuyên giáo các cấp, chủ động nghiên cứu, đề xuất những cách làm thiết thực, hiệu quả phù hợp từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Bố trí phân công cán bộ đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị./.

Theo vpubnd.kiengiang.gov.vn